Zásady GDPR

Pravidla pro zpracování osobních údajů

I. Úvod

Společnost INmarket Holding s.r.o., IČ: 107 54 792, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 347865, (dále jen „Provozovatel“) poskytuje emitentům dluhopisů (dále jen „Emitentům“) reklamní služby za účelem získání prostoru k online prezentaci jejich projektů na internetovém serveru Provozovatele zainvestuj.to, dostupného na internetové adrese (URL): https://www.zainvestuj.to (dále jen „server zainvestuj.to“ nebo jen „Server“). Návštěvníkům či zájemcům (dále jen „Zájemci“) umožňuje získat více informací o těchto nabídkách Dluhopisů a zprostředkovat kontakt na Emitenty. Osobní údaje Zájemců bude Provozovatel zpracovávat v souladu s těmito pravidly.

Bezpečnost a ochrana osobních údajů Zájemců je důležitým faktorem pro řádné informování Zájemce, proto s osobními údaji, které jsou Provozovateli sděleny, je zacházeno v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“).

II. Osobní údaje, které Provozovatel zpracovává 

Na základě souhlasu Zájemců budou zpracovány osobní údaje, kterými jsou zejména jméno a příjmení, datum narození, případně obchodní firma, IČ a sídlo podnikatele vč. zápisu v obchodním rejstříku. Dále se zpracovávají kontaktní údaje jako telefonní číslo, emailová adresa a případně další údaje dobrovolně poskytnuté ze strany Zájemce.

III. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje Zájemce budou zpracovány pro účely získání bližších informací o nabízených dluhopisech Emitenta a to jednak formou poskytnutí shrnutí nabídky konkrétních dluhopisů a zprostředkování kontaktu ze strany Emitenta pro provedení příp. nákupu inzerovaných dluhopisů Emitenta. Shromažďování a zpracovávání osobních údajů slouží zejména k identifikaci a vyhodnocení profilu Zájemce, a s tím spojenou možnost nabídky některé služby či produktu, kterou inzeruje Provozovatel nebo jiné společnosti, jejichž obchodní aktivita je pro Provozovatele prospěšná. 

Neosobní identifikační informace Zájemce mohou být poskytnuty třetím osobám k marketingovým nebo reklamním účelům.

IV. Doba a způsob zpracování osobních údajů 

Osobní údaje budou zpracovány pouze po nezbytně dlouhou dobu podle Zákona a v rámci realizace účelů zpracování uvedených výše. Osobní údaje jsou zpracovávány elektronickou formou.

V. Možnost sdělení osobních údajů třetím osobám

Provozovatel a případně další členové skupiny ze struktury Provozovatele mimo výše uvedenou možnost předání osobních údajů subjektům vymezeným v těchto Pravidlech pro ochranu osobních údajů nezpřístupní osobní údaje třetím osobám, s výjimkou: 

VI. Zákonná práva

Podle příslušných právních předpisů může mít Zájemce řadu práv, pokud jde o zpracování svých osobních údajů, včetně:

Tím nejsou dotčena práva Zájemců ze Zákona.

Pokud by Zájemce chtěl uplatnit některé z těchto práv, případně pokud máte nějaké dotazy ohledně těchto práv nebo jakéhokoli jiného ustanovení tohoto dokumentu, případně ohledně zpracování svých osobních údajů, obraťte se prosím na Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů gdpr@zainvestuj.to . Provozovatel upozorňuje, že:

VII. Závěr

Zájemci se s výše uvedenými informacemi podrobně seznámili, rozumí jim a s výše uvedeným zněním Pravidel pro zpracování osobních údajů bezvýhradně souhlasí. V případě, kdy se Zájemce domnívá, že Provozovatel porušil svou zákonnou povinnost na úseku správy osobních údajů, Provozovatel informuje Zájemce, že se mohou s případnou stížností obrátit na u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, Tel.: +420 234 665 111, www.uoou.cz.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou informace o konkrétních lidech. Může jít o různé druhy informací. Vždy ale musí být jasné, koho se tyto informace týkají. Takovým osobním údajem je například fotografie určitého člověka.

Komu udělujete souhlas se zpracováním svých osobních údajů?

Souhlas se zpracováním níže vymezených osobních údajů udělujete společnosti INmarket Holding s.r.o., IČ: 107 54 792, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 347865 (dále jen „Společnost“).

Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů:

Vojtěch Novák
email: gdpr@zainvestuj.to

Proč potřebujeme Váš souhlas?

Váš souhlas potřebujeme, abychom mohli použít Vaše údaje, například pro ověření Vašeho zájmu o nabízené dluhopisy. Svůj souhlas poskytujete dobrovolně, jeho udělení neplyne z žádné právní povinnosti. V případě neposkytnutí nebo v případě jeho odvolání nemůžeme ověření Vašich osobních údajů provést, což v případě ověření Vaší osoby jako zájemce znamená, že musíte provést ověření svého prostřednictvím jednoho z nabízených alternativních způsobů.

Jaké osobní údaje budeme na základě tohoto souhlasu zpracovávat, proč a jak dlouho?

Souhlas udělujete se zpracováním osobních údajů, které jsou nutné pro Vaši identifikaci a pozdější kontaktování ze strany Společnosti nebo partnera Společnosti, o jehož nabídku dluhopisů vyslovíte zájem (tj. zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, případně obchodní firma, IČ a sídlo podnikatele vč. zápisu v obchodním rejstříku, dále kontaktní údaje jako telefonní číslo a e-mailová adresa, případně další Vámi dobrovolně uvedené údaje). Souhlas udělujete s účinností ode dne udělení souhlasu, a to po dobu 3 let od posledního kontaktování naší Společnosti.

Kdo bude příjemcem Vašich osobních údajů?

Výše uvedené osobní údaje využijeme výhradně pro ověření vaší totožnosti, ověření zájmu o nabízené dluhopisy i vysvětlení postupu k získání vybraného dluhopisu a následné předání Vašeho kontaktu na emitenta dluhopisů, nabízeného na našich stránkách. Osobní údaje nebudou předány ke zpracování žádnému jinému zpracovateli ani třetí osobě. Vaše osobní údaje nebudeme předávat mimo země Evropské unie nebo mezinárodní organizaci.

Jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Výše uvedené osobní údaje budeme zpracovávat v listinné i v elektronické podobě. Na základě těchto údajů nebudou činěna žádná rozhodnutí výlučně automatizovanými prostředky.

Můžete souhlas odvolat?

Ano, souhlas můžete kdykoliv odvolat bez jakýchkoliv sankcí. Pokud souhlas odvoláte, není tím dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním. V případě odvolání souhlasu je však nutné provést opětovné ověření Vaší osoby před dalším užitím našich služeb, a to jedním z nabízených alternativních způsobů.

Budou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Zavedli jsme obecně uznávané standardy technické a organizační bezpečnosti a další opatření nezbytná pro dosažení souladu s příslušnými předpisy a normami upravujícími zpracování osobních údajů. Vyžadujeme také po našich zaměstnancích, aby tyto pravidla dodržovali v rámci svých každodenních pracovních aktivit.

Kde můžete podat stížnost na zpracování osobních údajů?

Pokud budete mít výhrady k zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, IČO: 70837627, Tel.: +420 234 665 111, www.uoou.cz.

 

 

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na Váš počítač, tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preference (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak se cookies používají na zainvestuj.to?

Nezbytné cookies
Souhlas uživatele s těmito cookies není vyžadován, jelikož jsou nezbytné pro fungování některých částí těchto stránek.
Seznam cookies:

IdentifikátorPlatnostPopis
AIDsezenítechnická cookie související se sezením
SIDsezenítechnická cookie související se sezením
cookiesConsent1 roktechnická cookie souhlasu se zpracováním
likes-article1 roktechnická cookie oblíbených položek
nl7 dnůtechnická cookie související s novinkami
rid30 dnůtechnická cookie související s přihlášením
vfnsezenítechnická cookie související se sezením
vfpsezenítechnická cookie související se sezením

Výkonnostní cookies
K těmto cookies dáváte souhlas zpřístupněním na tyto stránky. Tyto cookies shromažďují agregované a tedy nepersonalizované informace uživatelů těchto stránek. Jsou používány ke zlepšení funkčnosti stránek a jejich používání.
Seznam cookies:

IdentifikátorPlatnostPopis
_ga2 rokyanalytická cookie využívaná službou Google Analytics
_gat_*1 minanalytická cookies využívaná službou Google Analytics
_gid1 denanalytická cookie využívaná službou Google Analytics
_hjAbsoluteSessionInProgress30 minanalytická cookie využívaná službou Hotjar
_hjFirstSeen30 minanalytická cookie využívaná službou Hotjar
_hjid1 rokanalytická cookie využívaná službou Hotjar
_hjIncludedInSessionSample30 minanalytická cookie využívaná službou Hotjar
_hjSessionUser_*1 rokanalytická cookie využívaná službou Hotjar
_hjSession_*30 minanalytická cookie využívaná službou Hotjar
AMP_TOKEN30 secanalytická cookie využívaná službou Google Analytics

Funkční cookies
Souhlas k těmto cookies dáváte taktéž zpřístupněním těchto stránek. Tyto cookies slouží ke komfortu uživatele tím, že si pamatují jeho volby. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies mohou být anonymní a nesledují aktivity uživatele při návštěvě jiných webových stránek.
Seznam cookies:

IdentifikátorPlatnostPopis
uid1 rokpreferenční cookie uživatele

Cílené nebo reklamní cookies
Tyto cookies shromažďují informace o zvyklostech uživatele při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k Vašim zájmům a vaší osobě. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně. Tyto cookies jsou zpravidla umisťovány na webové stránky třetími stranami se souhlasem provozovatele webových stránek. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty. Velmi často jsou pak tyto cookies spojeny s funkcionalitou stránek zajišťovanou dalším subjektem.
Seznam cookies:

IdentifikátorPlatnostPopis
__gads90 dnůtechnická cookie využívaná službou Google DoubleClick
_fbp90 dnůmarketingová cookie využívaná službou Facebook
_gac_*90 dnůmarketingová cookies využívaná službou Google Analytics
_gcl_au90 dnůmarketingová cookie využívaná službou Google AdSense
_gcl_dc90 dnůmarketingová cookie využívaná službou Google AdSense
ads/*1 rokmarketingová cookies využívaná službou Google AdWords
retargetingsezenímarketingová cookie využívaná službou Seznam Sklik
tr1 denmarketingová cookie využívaná službou Facebook

Cookies nebudou využity k jiným účelům než k těm, které uvádíme výše.

Jak upravit využívání cookies?

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na Vašem počítači, a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Poradíme vám

Pokud jste investor, emitent nebo jen
fanoušek investování, u nás máte vždy
dveře otevřené a dobré kafe připravené.

Otakar Žák
CUSTOMER CARE
Otakar se již delší dobu aktivně věnuje investování a zároveň vyhledáváním investičních projektů. V Zainvestuj.to zastává funkci styčného důstojníka při prvotní komunikaci s našimi investory.
rychlý dotaz
Děkujeme za váš zájem. Co nejdříve se vám ozveme.
Poradíme vám

Pokud jste investor, emitent
nebo jen fanoušek investování,
u nás máte vždy dveře otevřené
a dobré kafe připravené.

Otakar Žák
CUSTOMER CARE
Otakar se již delší dobu aktivně věnuje investování a zároveň vyhledáváním investičních projektů. V Zainvestuj.to zastává funkci styčného důstojníka při prvotní komunikaci s našimi investory.