Podmínky užívání serveru Zainvestuj.to

 1. Úvod
  1. Společnost INmarket Holding s.r.o., IČ: 107 54 792, se sídlem Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 347865, je provozovatelem internetového serveru zainvestuj.to (dále jen „Provozovatel“), dostupného na internetové adrese (URL): https://www.zainvestuj.to (dále jen „server zainvestuj.to“ nebo jen „Server“), prostřednictvím kterého jsou zobrazovány nabídky dluhopisů (dále také jen „Dluhopisy“) jako inzerce inzerujících uživatelů Serveru (dále také jen „Emitenti“ nebo jednotlivě jen „Emitent“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).
  2. V případech, kdy je uživatel ve vztahu ke Společnosti spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Popis služby serveru zainvestuj.to
  1. Server je zaměřen na zobrazování jednotlivých Dluhopisů Emitentů za účelem nabídky a prodeje Dluhopisů uživatelům jako potencionálním zájemcům (dále jen „Zájemce“ či „Zájemci“) o tyto reklamní nabídky tak, že umožňuje Zájemcům vyhledávání jednotlivých Dluhopisů zveřejněných na Serveru a zobrazení jejich marketingových a prezentačních materiálů či prospektů a dalších dokumentů o Emitentovi.
  2. Provozovatel Serveru poskytuje třetím stranám reklamní a propagační služby související s jejich Dluhopisy. Není emitentem žádného inzerovaného Dluhopisu ani vlastním jménem neuskutečňuje ani nezprostředkovává prodej Dluhopisů uvedených na Serveru.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran
  1. Emitent je povinen vkládat na Server pouze Dluhopisy, které jsou v souladu s Pravidly pro inzerci na serveru zainvestuj.to a které jsou dostupná v příslušné sekci www.zainvestuj.to/nabidka/ (dále jen „Pravidla pro uveřejněné dluhopisy“). Provozovatel si vyhrazuje právo Pravidla pro uveřejněné dluhopisy změnit za podmínek dle článku 6.3. Provozovatel je oprávněn Dluhopisy, které nesplňují Pravidla pro uveřejnění dluhopisů ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
  2. Za obsah jednotlivých Dluhopisů odpovídá Emitent. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah inzerovaných Dluhopisů. Emitent je povinen při zadávání inzerce dodržovat tyto Podmínky a příslušné právní předpisy.
  3. Emitent odpovídá za to, že obsahem jeho nabídky Dluhopisů a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k nabídce Dluhopisů nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Emitenta neodpovídá.
  4. V případě, že Emitent připojí k nabídce Dluhopisu fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Dluhopisů na Server Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Dluhopisů na Serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Serveru a v souladu s těmito Podmínkami.
  5. Provozovatel si vyhrazuje právo ze Serveru odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami a Pravidly pro uveřejnění dluhopisů.
  6. Emitent je v Dluhopisech povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném dluhopisu, včetně emitenta, názvu dluhopisu, lei emitenta, identifikačního kódu isin, jmenovitou hodnotu dluhopisu, formy dluhopisu, podoby dluhopisu, emisního kurzu, minimální investice, data emise, emisní lhůty, dodatečné emisní lhůty, maximálního a předpokládaného objemu emise, číslování dluhopisů, výnosu, data počátku prvního výnosového období, den vzniku nároku na výplatu výnosu, dnu konečné splatnosti, rozhodného dlu pro splacení jmenovité hodnoty, emise, administrátora, určené provozovny.
  7. Emitent není oprávněn vkládat na Server duplicitní Dluhopisy. Duplicitním Dluhopisy se rozumí Dluhopisy shodné s jinými Dluhopisy, anebo Dluhopisy prostřednictvím kterého jsou nabízeny shodné Dluhopisy za obdobných podmínek.
  8. Umístění Dluhopisů na Serveru je úplatným poskytnutím reklamních služeb dle individuálních obchodních podmínek. Emitent má možnost zaplatit si zvýhodnění Dluhopisů na Serveru. Dluhopisy bude zvýhodněny pouze způsobem a za podmínek uvedených dále v těchto Podmínkách.
  9. Zájemce může být ze strany konkrétního Emitenta či Poskytovatele kontaktován pouze v případě, že udělí souhlas s předáním svých kontaktních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře, který je zobrazován v detailu nabídky Dluhopisů, příp. v jiných částech Serveru. Obsah kontaktního formuláře u nabídky konkrétních Dluhopisů Provozovatel odešle na emailovou adresu Emitenta, uvedenou Emitentem při vkládání nabídky Dluhopisů. Po odeslání kontaktního formuláře Zájemce probíhá veškerá následující komunikace ohledně koupě Dluhopisu výlučně mezi Emitentem a Zájemcem.
  10. Emitent je oprávněn jím vloženou nabídku Dluhopisů kdykoli odstranit.
  11. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Emitentem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného dluhopisu, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Emitentem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí nebo poskytnutí dluhopisu a zaplacení dluhopisu nese plně Emitent a Zájemce.
  12. Provozovatel je oprávněn Dluhopisy, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Emitenta vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Server, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.
  13. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Dluhopisy, vyžadují-li to změny na Serveru či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.
  14. Jednotlivé Dluhopisy mohou být za účelem zobrazování na Serveru zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Dluhopisů na Serveru, včetně způsobu jejich třídění a tento způsob kdykoli změnit.
  15. Provozovatel si vyhrazuje právo na přidání loga Serveru do fotografií připojených Emitentem k nabídce Dluhopisů a zobrazovaných na Serveru.
  16. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu nabídky Dluhopisů z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Dluhopisů na Serveru. Gramatickou úpravou Dluhopisů nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v nabídce Dluhopisů, ani za to, že Emitent je oprávněn Dluhopisy poskytnout a že Zájemce je oprávněn Dluhopisy koupit nebo Dluhopisy přijmout. Provozovatel je dále oprávněn změnit velikost Emitentem vložených verzálek.
  17. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda nabídky Dluhopisů zveřejňované na Serveru nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Dluhopisy ze Serveru odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.
  18. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Emitentovi nebo Zájemci vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Serveru, případně ztráty dat umístěných v systému Serveru.
 4. Zvýhodněné Dluhopisy
  1. Zvýhodněné Dluhopisy jsou zpoplatněny a jejich zveřejňování se řídí těmito Podmínkami.
  2. Zvýhodněné Dluhopisy jsou zobrazovány na zvýhodněných pozicích. Zvýhodněnou pozicí je první umístění zleva v prvním řádku či ve středu obrazovky v prvním řádku ve výpisu Dluhopisů na hlavní stránce Serveru bez zapnutého filtrování nabídky.
  3. Doba platnosti zvýhodnění je sjednána v individuální smlouvě, obvykle 14 dnů. Po uplynutí této doby se Dluhopisy zobrazuje jako nezvýhodněný (tj. nenáleží mu přednostní řazení).
 5. Zpracování osobních údajů
  1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.
  2. Pro účely užívání služby Serveru uživateli, zejména vkládání Dluhopisů a zprostředkování kontaktu mezi Emitentem a Zájemcem, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Emitenta a Zájemce nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Emitentem či Zájemcem při užívání Serveru (zejména kontaktní, marketingové a fakturační údaje).
  3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Emitent a Zájemce užívají služby Serveru, a jejíchž smluvní stranou je Emitent nebo Zájemce, jako subjekt osobních údajů.
  4. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec čl. 5.2. a 5.3. Podmínek, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.
  5. Zájemce tímto ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti uděluje Provozovateli souhlas se zasíláním obchodních sdělení s informacemi o službách a produktech v inzerci Provozovatele, a to na Emitentem uvedenou kontaktní e-mailovou adresu či telefonicky.
  6. Pokud Emitent nebo Zájemce Serveru předal či předá Provozovateli osobní údaje svých zaměstnanců či jiných fyzických osob, je Emitent nebo Zájemce povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů. Emitent je současně v takovém případě povinen informovat o zasílání obchodních sdělení Provozovatele v rozsahu zde uvedeném a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Emitent nebo Zájemce odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.
  7. Podrobnější informace o nakládání s osobními údaji jsou uvedeny na internetových stránkách Provozovatele, a to v příslušné sekci.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Věci těmito Podmínkami neupravené se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně poskytovaných služeb či služeb souvisejících s provozem Serveru či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Zájemcům a Emitentovi prostřednictvím e-mailu, pokud jejich údaje nadále zpracovává, minimálně 7 dní před účinností této změny. Emitent i Zájemce mají právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit odmítnout důvod pro zpracování jejich údajů. Pokud Emitent či Zájemce užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Serveru, má se zato, že tím přijímá změnu Podmínek.
  3. Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1.1.2022.

INmarket Holding s.r.o.
Vojtěch Novák, jednatel

Poradíme vám

Pokud jste investor, emitent nebo jen
fanoušek investování, u nás máte vždy
dveře otevřené a dobré kafe připravené.

Otakar Žák
CUSTOMER CARE
Otakar se již delší dobu aktivně věnuje investování a zároveň vyhledáváním investičních projektů. V Zainvestuj.to zastává funkci styčného důstojníka při prvotní komunikaci s našimi investory.
rychlý dotaz
Děkujeme za váš zájem. Co nejdříve se vám ozveme.
Poradíme vám

Pokud jste investor, emitent
nebo jen fanoušek investování,
u nás máte vždy dveře otevřené
a dobré kafe připravené.

Otakar Žák
CUSTOMER CARE
Otakar se již delší dobu aktivně věnuje investování a zároveň vyhledáváním investičních projektů. V Zainvestuj.to zastává funkci styčného důstojníka při prvotní komunikaci s našimi investory.